Projekts "Lībiešu svētki Mazirbē 2022-2024"

Līvu (lībiešu) savienība "LĪVOD ĪT"
Lībiešu svētki Mazirbē 2022-2024
"VALSTISKI NOZĪMĪGI KULTŪRAS PASĀKUMI"
12 000.00 EUR
01.06.2022
30.09.2024

Projekta apraksts

Ikgadējie Lībiešu svētki Mazirbē ir gadu desmitiem dziļi iesakņojusies lībiešu kultūras tradīcija, pārmantota no Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu ļaudīm un viņu pēctečiem. Bez tiem nav iedomājama mūsdienu lībiešu kultūrtelpa, kura iekļauta Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Mūsdienās ir svarīgi spēt ne tikai saglabāt lībiešu valodas un kultūras savdabību, bet arī to attīstīt un bagātināt mijiedarbībā ar latviešu kultūru. Lībiešu svētki Mazirbē ir lielākais lībiešu un ar tiem saistītās kopienas pulcēšanās pasākums, tradīcija, kurā atspoguļojas visdažādākās mūsdienu lībiešu kultūras jomas. Svētku saturu veido īpaši radītas muzikāli teatrālas programmas, gan lībiešu muzikālo kolektīvu un lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas "Mierlinkizt" audzēkņu lībiskas tematikas uzvedumi, radu tautu -igauņu, somu un ungāru- kultūras pārstāvju tikšanās Mazirbē. Lībiešu svētku neatņemama sastāvdaļa ir arī mākslas darbu izstādes, jaunāko publicēto izdevumu par lībiešu valodu un kultūrvēsturi atvēršana, lasījumi un tikšanās ar lībiešu kultūras pārstāvjiem - valodā, mūzikā, pētniecībā.
Īstermiņa mērķi: 2022.gadā sākas ANO un UNESCO izsludinātā pasaules pirmiedzīvotāju valodu desmitgade, šajā laikā paredzēti daudzi nozīmīgi notikumi. Kā vienu no šādiem var minēt arī Lībiešu dziesmu svētkus. Turpinot Lībiešu dziesmusvētku procesa aktivitātes un nodrošinot to nepārtrauktību, 2022.gada vasarā notiks jau piektie svētki. Neliels, bet nozīmīgs ieskats gaidāmajos svētkos būs Mazirbē 2022.gada 6.augustā Lībiešu svētku ietvaros notiekošais koncerts ar koru, deju ansambļa un instrumentālistu piedalīšanos. Tajā izskanēs īpaši svētkiem radīti jaundarbi un ieskicēts jaunuzvedums, kurš savu pilno pirmatskaņojumu piedzīvos tieši V Lībiešu dziesmu svētkos Rīgā. Radošajā procesā tiks piesaistīti vairāki komponisti - Valts Pūce, Uģis Prauliņš, Agneta Krilova un citi. Šobrīd notiek darbs pie uzveduma tekstuālā materiāla izvēles un kopējās koncepcijas radīšanas. "Min igā " (Mans mūžs) ir 2022.gada Lībiešu svētku uzveduma vadmotīvs un sasaucas ar pirmās lībiešu diriģentes un komponistes Margaretes Staltes 20.gs. divdesmitajos gados sarakstītās pirmās lībiešu oriģinālkordziesmas nosaukumu. Viņas tēva, izcilā lībiešu dzejnieka Kārļa Staltes, dzejolī ir poētiski aprakstīts lībieša mūžs no dzimšanas līdz pat nāves stundai, ejot rokrokā ar dziesmu. Svētkos godināsim Margareti Stalti 120.gadskārtā (dzim.1902). Ilgtermiņa mērķi: īstenot plašu lībiešu kultūras pasākumu programmu Lībiešu kultūrtelpā 2023.-2024.gadā, atzīmējot biedrības "Līvu (lībiešu) savienības - Līvod īt)" , lībiešu himnas "Min izāmō (Mana dzimtene)" un lībiešu karoga apstiprināšanas 100.gadskārtu. Programma paredz aktivitātes Līvu savienības reģionālajās nodaļās Kolkā, Mazirbē, Rīgā un Ventspilī, bet simtgades notikumu kulminācija - Lībiešu svētki Mazirbē 2023.gada 4.- 5.augustā.
2022.g. 5.- 6.augusts. Lībiešu svētki Mazirbē , koncertuzvedums " Min igā." (Mans mūžs). Priekšlasījumu pēcpusdiena "Lībieši un dziedātprieks. No senākiem laikiem līdz mūsdienām"; "Lībiešu kora dziesmu antoloģijas" atvēršana Mazirbē kopā ar lībiešu muzikālajiem kolektīviem. 2023.g. 4.- 5.augusts. Lībiešu svētki Mazirbē. Simtgade. Līvu savienības, lībiešu himnas "Min izāmō" un lībiešu karoga simtgades gads. Īpaši radīts koncertuzvedums sadarbībā ar , lībiešu mākslinieku darbu izstāde Lībiešu tautas namā Mazirbē, Lībiešu ciemu (14) ļaužu sasaukšanās, radu tautu ( somu, igauņu, ungāru) muzikālo kolektīvu viesošanās, lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas Mierlinkizt programma. 2024.g. 2-3.augusts. Lībiešu svētki Mazirbē. 3 gadu cikla kopsavilkums- "Ceļš, takas un pagriezieni."
Īstenojot 3 gadu (2022-2024) darbības ciklu, kur katra gada galvenais notikums - dominante, ir Lībiešu svētki Mazirbē, Līvu savienība stiprina visas lībiešu kopienas un savas organizācijas identitāti, veicina lībiešu valodas un kultūras tradīciju apzināšanu, saglabāšanu un attīstību, rosina ikviena interesi un līdzdarbību norisēs ,kuras atklāj lībiešu kultūras savdabību Latvijas mūsdienu kultūrtelpā -mākslā, mūzikā un citās kultūras tradīcijās. Tradicionālie Lībiešu svētki Mazirbē ar katru pilnveidojas savā šķietami tradicionālajā formā, bet atšķirīgāk un bagātāk to saturā , kļūstot par saistošu, izzinošu un nozīmīgu lībiešu kultūras dzīves notikumu ne tikai Ziemeļkurzemē, bet arī visā valstī. Svētku apmeklētāji atklāj vēsturiski nozīmīgas lībiešu kultūras vērtības mūsdienīgā interpretācijā. Lībiešu svētkos Mazirbē reizi gadā satiekas kādreizējie lībiešu ciemu iedzīvotāju pēcteči, bet tagadējie ļaudis atklāj un dara plašāku savu skatu lībiskajā- iesaistās svētku rīkošanā un priecājas par unikālo lībiešu kultūru un tās tālāk nesējiem.
Biedrība "Līvu (lībiešu) savienība - Līvod īt", Ieva Ernštreite, biedrības valdes priekšsēdētāja Biedrība "Koris "Lōja"" Ģirts Gailītis, kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents
Lībiešu svētku apmeklētāji ( vidēji 400- 600 vienā gadā, atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem ), tajā skaitā Līvu savienības reģionālo nodaļu biedri un atbalstītāji, lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas Mierlinkizt audzēkņi, viņu vecāki un pedagogi, piekrastes ciemu iedzīvotāji, ārvalstu viesi, tūristi, svētku organizatori un īstenotāji, koru dziedātāji, dejotāji un mūziķi, ikviens interesents. Svarīgi piebilst, ka Lībiešu svētku pasākumi Mazirbē tradicionāli notiek brīvdabā - jūras malā un Lībiešu tautas nama zaļajā zonā.