Projekts "IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss “Sudraba flauta”"

Biedrība "Sudraba flauta"
IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss “Sudraba flauta”
MŪZIKAS NOZARE. 2023.gada 3.projektu konkurss
2 000.00 EUR
16.04.2024
19.04.2024

Projekta apraksts

Lai atklātu jaunus, talantīgus mūziķus, pilnveidotu Latvijas mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu audzēkņu flautas spēles spējas un prasmes, nodrošinātu jauno talantu iespējas radošai pašizpausmei un individualitātes izkopšanai, jau ceturto reizi tiek organizēts Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursu „Sudraba flauta”. Ņemot vērā pirmo konkursu pieredzi, jāsecina, ka mūzikas skolu pedagogiem bija liela ieinteresētība un atsaucība dalībai konkursā. III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkursā “Sudraba flauta” piedalījās 75 audzēkņi no 25 skolām. Tas īpaši svarīgi ir pēcpandēmijas periodā, kad audzēkņiem tika liegtas uzstāšanās iespējas, kā arī dalība konkursos "dzīvajā izpildījumā". Šajā gadā ir iecere, paplašināt konkursa dalībnieku skaitu, iekļaujot grupas Mūzikas vidusskolu audzēkņiem. Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā ierobežotās iespējas Mūzikas vidusskolu audzēkņiem piedalīties konkursos un apliecināt savu meistarību. Konkursa ietvaros Mārupes Mūzikas un mākslas skola piedāvā profesionālās pilnveides kursus Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu specialitātes pedagogiem, kā arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem „ Daudzveidīgas mācību metodes darbā ar mūzikas skolu mācību programmas „Flautas spēle” audzēkņiem”. Šādi tālākizglītības kursi nepieciešami pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, starptautiskās pieredzes iegūšanai un audzēkņu muzikālā snieguma kvalitātes paaugstināšanai.
Konkursa mērķis: Attīstīt un pilnveidot Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu flautas spēles iemaņas un prasmes, sekmēt jauno flautistu interesi par mūziku un izpildītājmākslu un veicināt flautas spēles apmācības procesa kvalitāti. Konkursa uzdevumi: 1)atklāt jaunus talantīgus mūziķus; 2)pilnveidot jauno mūziķu flautas spēles iemaņas un prasmes; 3)nodrošināt jauno talantu iespējas radošai pašizpausmei un individualitātes izkopšanai; 4)gūt jaunas ierosmes jauno mūziķu apmācībā; 5)apmainīties pieredzē. Meistarkursu mērķis: Veicināt Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles pedagogu tālākizglītību, iegūstot starptautisku pieredzi un nepieciešamās pedagoģiskās pieejas darbā ar mūzikas skolu audzēkņiem, apmācības procesa sākumposmā, kā arī muzikālā izpildījuma pilnveidē un stresa pārvarēšanā. Starptautiskās pieredzes nodrošināšanai konkursa žūrijas darbā un meistarklašu norisē tiek aicināti piedalīties izcili flautas spēles pedagogi un izpildītāji. Mākslinieki no Latvijas Sigita Razminoviča un Vita Rozēna Gaļicka, kā arī no Igaunijas Mihkel Peäske, kas savu meistarību apliecinās konkursa atklāšanas koncertā.
Norise: 16.04.Atklāšanas koncerts Mārupes Mūzikas un mākslas skolā Piedalās: Sigita Razminoviča (flauta; Latvija), Vita Rozēna Gaļicka (flauta; Latvija), Mihkel Peäske (flauta; Igaunija),Herta Hansena (klavieres; Latvija) 17.04.IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss „Sudraba flauta” 18.04. IV Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss „Sudraba flauta” Noslēgumā laureātu koncerts, apbalvošana un metodiskās pārrunas, radošās diskusijas - vada žūrijas locekļi. 19.04.Profesionālās pilnveides kursu „ Daudzveidīgas mācību metodes darbā ar mūzikas skolu mācību programmas „Flautas spēle” audzēkņiem”, kuru ietvaros notiks lekcijas un meistarklases. -Mihkel Peäske lekcija „Svarīgākie pedagoģiskie aspekti audzēkņu apmācības procesa sākumposmā un metodiskās pieejas flautas spēles kvalitātes uzlabošanai” -Sigitas Razminovičas lekcija "Feldenkraisa metode un tās pielietojums pūšaminstrumentu spēlē" -Vita Rozēnas Gaļickas lekcija „Elpošanas tehnikas un to pielietojums ” Noslēguma koncerts, apliecību izsniegšana. Darbības programma: 2023. gada aprīlis - augusts:Nolikuma un projekta izstrāde, dokumentācijas kārtošana, līgumu slēgšana; 2023.gada septembris-decembris:Konkursa izsludināšana un informācijas izplatīšana, sadarbība ar informatīvajiem atbalstītājiem, atbalstītāju piesaiste projektam; 2024.gada janvāris-marts:Koknkursa dalībnieku reģistrācija, tipogrāfijas darbu sagatavošana, izstrāde un drukāšana, projekta reklamēšana un potenciālo dalībnieku informēšana; 2024.gada aprīlis Praktiskie sagatavošanas darbi, veiksmīgai projekta realizēšanai. 2024.gada 16.04-19.04 projekta realizācija.
Konkursa dalībnieki mērķtiecīgi attīstīs un pilnveidos savas flautas spēles spējas un prasmes, iegūs uzstāšanās pieredzi, kā arī pilnveidos analītiskās prasmes klausoties un vērtējot citu konkursa dalībnieku uzstāšanos. Pedagogi piedaloties profesionālās pilnveides kursos iegūs jaunas atziņas un pieejas savam pedagoģiskajam darbam, paaugstinās savu kvalifikāciju, kā arī iegūs starptautisku pieredzi. Meistarklašu dalībnieki pilnveidos savas flautas spēles prasmes, kā arī iegūs starptautisko pieredzi.
Projekta īstenotāji: Biedrība “Sudraba flauta” sadarbībā ar Mārupes Mūzikas un mākslas skolu. Darba grupa: Dace Bičkovska (Biedrības "Sudraba Flauta" valdes priekšsēdētāja) – projekta vadītāja. Izstrādā konkursa nolikumu, dokumentāciju, norises plānu. Atbild par saraksti ar konkursa dalībniekiem, par žūrijas izveidi un tās darbu. Darba grupas darbības koordinēšana. Dace Dzalbe (Biedrības "Sudraba Flauta" valdes locekle) – projekta izpilddirektors. Slēdz līgumus par iespieddarbu izpildi, veic ar konkursa norisi saistītos administratīvos darbus, risina ar konkursa materiālo nodrošināšanu saistītos finansiālos jautājumus, atbild par noslēguma koncertu. Dace Štrodaha-Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore. Konkursa žūrija un meistarklašu vadītāji: 1)Mihkel Peäske (Igaunija) -studējis Igaunijas Mūzikas akadēmijā pie profesora Samuels Sauluss un Jaan Õun, ieguvis maģistra grādu Karlsrūes mūzikas Augstskolā pie Renātes Greiss-Armins un Matiasa Allina, studējis Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas doktorantūrā un piedalījies vairākās meistarklasēs.No 1991. gada - Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis. No 2005. gada - flautas grupas koncertmeistars koncertmeistars. 2)Vita Rozēna Gaļicka (Latvija) - studējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie Emerit.prof. V.Strautiņa un prof. I.Meijas; Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga – koncertmeistare flautu grupā, Orķestris „Rīga”- koncertmeistara vietnieks flautu grupā. 3)Sigita Razminoviča (Latvija) - studē Vīnes Feldenkraisa institūtā (Feldenkrais Institut Wien), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – maģistrs, instrumentālā mūzika, flautas spēle. Asoc. Prof. Ilona Meija, Flautas spēles skolotāja Jūrmalas Mūzikas vidusskolā. 4)Dace Bičkovska (Latvija)-Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja.
Konkursa mērķauditorija Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi, kas apgūst flautas spēli profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās, iesūtot pieteikuma anketu. Konkursā piedalās bērni un jaunieši piecās vecuma grupās: - Junioru grupa-dalībnieki, kas dzimuši 2014.g. un jaunāki - I grupa-dalībnieki, kas dzimuši 2011.g.-2013.g. - II grupa-dalībnieki, kas dzimuši 2008.g.-2010.g. - III grupa-dalībnieki, kas dzimuši 2006.g.-2007.g. - IV grupa-dalībnieki, kas dzimuši 2003.g.-2005.g. Profesionālās pilnveides kursos tiek aicināti piedalīties Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu specialitātes pedagogi, kā arī Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas studenti, iesūtot pieteikuma anketu. Meistarkursos varēs piedalīties Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņi, iesūtot pieteikuma anketu. (Dalībnieku skaits meistarklasēs ir ierobežots – līdz 18 dalībnieki, pieteikuma saņemšanas secībā). Plānotais dalībnieku skaits konkursā – 80 audzēkņi Plānotais dalībnieku skaits profesionālās pilnveides kursos – 50 pedagogi Plānotais dalībnieku skaits meistarklasēs – 18 audzēkņi. Šī konkurss katru reizi piesaista arvien vairāk dalībnieku, to novērtē gan pedagogi, gan audzēkņi, jo profesionālās pilnveides kursi un meistarklases, kas norisinās konkursa ietvaros, dod nepieciešamo pieredzi kvalitatīvākam mācību procesam, profesionālie pasniedzēji tiek ļoti augstu vērtēti. Dalībnieku skaita pieaugums tiek plānots arī ar divu jaunu grupu pievienošanu, varēs piedalīties arī mūzikas vidusskolu audzēkņi.