Projekts "Lībiešu kultūras centra kapacitātes stiprināšana 2024"

Līvo kultūr sidām
Lībiešu kultūras centra kapacitātes stiprināšana 2024
Mērķprogramma "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja"
7 000.00 EUR
01.01.2024
31.12.2024

Projekta apraksts

Biedrība “Līvõ kultūr sidām” (Lībiešu kultūras centrs; tālāk tekstā LKC) ir dibināta 1994. gadā. Centrs nodarbojas ar lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma un kultūrvēstures pētīšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu, kā arī lībiešu mūsdienu kultūras procesu veicināšanu. Viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz īstenot šos mērķus, ir 2006. gadā izveidotais lībiešu kultūras un valodas portāls Livones.net. Kopš 2018. gada pēc Lībiešu kultūrtelpas iekļaušanas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (to pieteica LKC) portāls ir kļuvis par Lībiešu kultūrtelpas vietni, kuras darbības galvenie mērķi ir: nodrošināt Lībiešu kultūrtelpas ilgtspēju un attīstību, stiprināt lībiešu kopienas identitāti, informēt sabiedrību un lībiešu kopienu par Lībiešu kultūrtelpas norisēm, kā arī dokumentēt un popularizēt lībiešu nemateriālās kultūras mantojumu. Mērķu sasniegšanai kopš 2018. gada LKC cieši sadarbojas ar vecāko un lielāko lībiešu sabiedrisko organizāciju Līvu (lībiešu) savienību “Līvõd Īt”. Tā kā lībiešu kopienas locekļi vairs nedzīvo kompakti savā vēsturiskajā teritorijā Lībiešu jūrmalā Ziemeļkurzemē un daudzu tradīciju un zināšanu nodošana no paaudzes paaudzē ir pārtrūkusi, portālam ir būtiska loma kopienas informēšanā, kā arī vietai, kur viegli un bez maksas iegūt mantojuma kopējiem nepieciešamās zināšanas. Tādēļ LKC vēlas uzlabot un paplašināt portāla saturu, palielinot lībiešu valodas kā kultūrtelpas caurvijošā elementa klātbūtni un veidojot to par vietni, kas ne tikai dokumentē kultūrtelpas norises, bet arī plaši iepazīstina ar lībiešu mantojumu (folkloru, tradicionālajām prasmēm, senajām lībiešu sētām u. c.). Līdzšinējā pieredze darbā ar portālu rāda, ka kvalitatīvai un profesionālai satura veidošanai ir nepieciešams stiprināt biedrības kapacitāti.
Projekta ilgtermiņa mērķi ir: 1) nodrošināt Lībiešu kultūrtelpas ilgtspēju un attīstību; 2) stiprināt lībiešu kopienu un lībiešu sabiedrisko organizāciju sadarbību; 3) stiprināt biedrības “Līvõ kultūr sidām” kapacitāti un nodrošināt biedrības ikdienas darbu. Projekta īstermiņa mērķi ir: 1) regulāri informēt lībiešus un lībiešu kopienai piederīgos, kā arī pārējo sabiedrību par Lībiešu kultūrtelpas norisēm; 2) vairot zināšanas par lībiešu tradicionālo un mūsdienu kultūru, kā arī vēsturi; 3) iepazīstināt ar lībiešu kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem, kā arī ar nozīmīgām personībām, kas saistītas ar lībiešu kultūras, vēstures un valodas pētīšanu; 4) veicināt un uzturēt interesi par lībiešu valodu, kas ir apdraudēts, taču būtisks Lībiešu kultūrtelpas elements. Mērķu sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1) regulāri sagatavot un publicēt portālā Livones.net rakstus par Lībiešu kultūrtelpas aktualitātēm un notikumiem; 2) regulāri atjaunot un papildināt portālā publicēto informāciju par lībiešu vēsturi, kultūru un personālijām; 3) turpināt 2022. gadā iesākto publikāciju sēriju “Atjaunotā mēnešraksta “Līvli” zelta fonds”, kā arī turpināt sagatavot publicēšanai un publicēt rakstus par lībiešu kultūru, vēsturi un tradīcijām lībiešu un latviešu valodā no 1930. gados iznākušā mēnešraksta “Līvli” (tas iznāca lībiešu valodā sliktā poligrāfiskā kvalitāte un novecojušā ortogrāfijā); 4) izstrādāt, iesniegt un administrēt projektus par izdevumiem un portāla publikācijām, kas saistītas ar lībiešu tradicionālo un mūsdienu kultūru, kā arī lībiešu valodu.
Biedrības vadītāja un portāla Livones.net galvenā redaktore katru mēnesi: sagatavo publikāciju plānu nākošajam mēnesim, kā arī seko līdzi Lībiešu kultūrtelpas aktualitātēm un sadarbojas ar pārējām lībiešu kopienas sabiedriskajām organizācijām, lai sagatavotu vai pasūtītu rakstus par aktualitātēm; sagatavo un katru mēnesi portālā publicē 8–10 rakstus saskaņā ar projekta uzdevumu uzskaitījuma 1. un 3. punktu; sameklē, sagatavo, apraksta un publicē ilustratīvo materiālu (t. sk. sazinās ar mūsdienu norišu dokumentētājiem, privāto fotokolekciju īpašniekiem un atmiņas institūcijām). Lai nodrošinātu lielāku publicitāti un pievērstu mērķauditorijas uzmanību, par katru jauno publikāciju paziņo portāla profilā sociālajā tīklā Facebook. Lai portālā nodrošinātu labu latviešu valodu, sagatavotos rakstus iesniedz labošanai literārajai redaktorei. Ikdienas pienākumos ietilpst arī portālā publicētās informācijas par lībiešu vēsturi, kultūru un personālijām atjaunošana un papildināšana, darbs ar autoriem, līgumu slēgšana, kā arī jaunu projektu izstrādāšana, iesniegšana un administrēšana par izdevumiem un portāla publikācijām, kas saistītas ar lībiešu tradicionālo un mūsdienu kultūru, kultūrtelpas dzīvi, kā arī lībiešu valodu. Tāpat arī konsultāciju sniegšana par Lībiešu kultūrtelpas jautājumiem. Lai izpildītu darbības programmu un stiprinātu Lībiešu kultūras centra kapacitāti, Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā tiek lūgts finansējums šādām pozīcijām: atlīdzība biedrības “Līvõ kultūr sidām” valdes priekšsēdētājai un portāla galvenajai redaktorei, atlīdzība latviešu valodas literārajai redaktorei, kā arī finansējums portāla tehniskajai uzturēšanai un grāmatvedības pakalpojumiem.
Projekta rezultātā tiks nodrošināts Lībiešu kultūras centra efektīvs un nepārtraukts ikdienas darbs, kā arī tiks saglabāta un attīstīta lībiešu kultūrtelpas portāla Livones.net un tā sociālo tīklu profila regulāra un mērķtiecīga darbība. Tādējādi tiks nodrošināta kā lībiešu kultūras mantojuma, mūsdienu kultūras procesu un lībiešu jomas aktualitāšu dokumentēšana, atspoguļošana un pieejamība, tā arī valsts likumos paredzēto atbildība par pirmiedzīvotājiem lībiešiem. Turklāt portāls, kurš ir arī vienīgā lībiešu kopienas informatīvā platforma uz regulāriem pamatiem, turpinās informēt par norisēm lībiešu kultūrtelpā kā lībiešus, tā arī visus Latvijas iedzīvotājus. Savukārt brīvpieejas informācija un padziļināti izglītojoši materiāli par mūsdienu Lībiešu kultūrtelpu, tās veidošanos, vēsturi un spilgtākajām personībām vairos zināšanas par savas kopienas vēsturi un kultūras mantojumu, tādējādi stiprinot lībiešu etnisko identitāti un nodrošinot elementa ilgtspēju.
Projekta īstenotājs biedrība “Līvõ kultūr sidām” (Lībiešu kultūras centrs) ir otra vecākā lībiešu sabiedriskā organizācija, kas dibināta 1994. gadā. Centrs nodarbojas ar lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma un kultūrvēstures pētīšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu, kā arī lībiešu mūsdienu kultūras procesu veicināšanu. Galvenais instruments, kas palīdz īstenot šos mērķus, ir 2006. gadā izveidotais lībiešu kultūras un valodas portāls Livones.net. Kopš 2018. gada pēc Lībiešu kultūrtelpas iekļaušanas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, portāla darbības galvenie mērķi ir: 1) nodrošināt Lībiešu kultūrtelpas ilgtspēju; 2) stiprināt lībiešu kopienas identitāti; 3) informēt sabiedrību par Lībiešu kultūrtelpas norisēm. Projekta vadītāja un galvenā izpildītāja Renāte Blumberga kopš 2018. gada ir Livones.net galvenā redaktore un kopš 2021. gada Lībiešu kultūras centra vadītāja, bet portāla veidošanā piedalās kopš tā pirmsākumiem 2006. gadā. R. Blumberga par lībiešu vēstures un kultūras mantojumu ir publicējusi vairāk nekā simt zinātnisku un populārzinātnisku rakstu, kā arī divas monogrāfijas (CV pielikumā). Biedrības un portāla darbā un tā plānošanā piedalīsies kultūras centra biedri Gundega Blumberga (žurnāliste un literārā redaktore, kādreizējā mēnešraksta “Līvli” redaktore un lībiešu lasāmgrāmatu sastādītāja, CV pielikumā), Baiba Damberga (grafiķe, mākslas pedagoģe un literāte), kā arī Uldis Balodis (valodnieks, lībiešu un Ludzas igauņu pētnieks).
Lībieši un lībiešu kultūrtelpai piederīgie, kā arī visi citi Latvijas un citvalstu iedzīvotāji, kurus interesē Latvijas kultūra un vēsture, bet jo īpaši lībiešu nemateriālās kultūras mantojums, lībiešu kultūras norises un lībiešu valoda. Lai uzrunātu mērķauditoriju, portāla sociālajā tīklā Facebook tiks publicēta informācija par portālā ievietotajiem rakstiem, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka aktīvs darbs ar sociālā tīkla profilu ir svarīgākais instruments portāla auditorijas izaugsmes nodrošināšanā un lībiešu interesentu skaita vairošanā.