Projekts "Starptautiskas mākslas festivāls un konference "Divi Jūliji" 2022/2023/2024"

Gulbenes novada pašvaldība
Starptautiskas mākslas festivāls un konference "Divi Jūliji" 2022/2023/2024
"VALSTISKI NOZĪMĪGI KULTŪRAS PASĀKUMI"
19 000.00 EUR
01.05.2022
30.09.2024

Projekta apraksts

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs (turpmāk - Gulbenes muzejs) kopš 2018. gada organizē Starptautisko mākslas festivālu "Divi Jūliji", kas veltīts lietišķās mākslas meistariem un latviešu dizaina celmlaužiem Jūlijam Maderniekam (1870-1955) un Jūlijam Straumem (1874–1970). Festivāls akcentē un aktualizē tradīcijas, prasmes un zināšanas par lietišķo mākslu un dizainu, inovācijas un radošumu, amata prasmju pārmantojamību. Par neatņemamiem festivāla elementiem ir kļuvusi starptautiskā zinātniskā konference, radošās darbnīcas, meistarklases, semināri un mūžizglītības aktivitātes, paneļdiskusijas, amatnieku, lietišķās mākslas meistaru un mākslinieku andele-demonstrācijas un citas aktivitātes dizaina, lietišķās mākslas un mākslas jomā. Pārskats par festivāla norisi 4 gadu garumā pievienots pielikumā. Festivāls ir mērķtiecīgs turpinājums darbam pie Gulbenes novadā dzimušo meistaru Madernieka un Straumes radošā mantojuma izpētes, kas bagātina muzeja realizētās aktivitātes krājuma papildināšanā, pētnieciskajā darbā, muzejpedagoģijā un sabiedrības izpratnes veicināšanā. Ņemot vērā sabiedrības interesi, tēmas aktualitāti un darba rezultātus, muzeja komanda ir motivēta turpināt festivāla organizēšanu arī 2022./2023./2024. gadā. Turpinot festivāla organizēšanu, tiek nodrošināta un turpināta dizaina un lietišķās mākslas vēstures un mūsdienu aspektu pētniecība, sabiedrības izglītošana, izpratnes veicināšana, amatu prasmju pārmantojamība. Festivāla un konferences rīkošana 4 gadu garumā ir vainagojusies gan ar kvalitatīviem (tēmas padziļināta izpēte, tīklošanās, zināšanu pārnese, mūžizglītība, amatu pārmantojamība), gan kvantitatīviem rezultātiem (piemēram, pastāvīgās ekspozīcijas "Divi Jūliji" izveide).
Projekts izvirza sekojošu ilgtermiņa mērķi: * Nodrošināt pētniecības, izglītojošā darba un starptautiskās sadarbības turpinājumu saistībā ar Gulbenes novadnieku Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka radošo darbību lietišķās mākslas un dizaina jomā, paplašinot sabiedrības izpratni par abu meistaru ieguldījumu Latvijas un ārvalstu mākslas procesu attīstībā, veicinot un stiprinot Latvijas un ārvalstu sadarbību kultūras un mākslas procesu izpētē. Projekts izvirza sekojošus īstermiņa mērķus: * Realizēt Starptautisko mākslas festivālu "Divi Jūliji" 2022., 2023. un 2024. gadā, organizējot starptautisko zinātnisko konferenci, darbnīcas un semināru tipa mūžizglītības aktivitātes Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes radošā mantojuma kontekstā, kā arī nodrošinot mūzikas, mākslas un garšu baudījumu Vecgulbenes muižas parkā. Projekta mērķi atbilst konkursa nolikumam, jo "piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā". Mērķi atbilst Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma darba politikas 2017.-2022. gadam mērķim un uzdevumiem – "sekmēt radošās daudzveidības procesu attīstību, veidojot kvalitatīvu kultūrvidi, apvienojot ar novadnieku daiļradi saistīto kultūras mantojumu ar jaunradītām vērtībām".
Projekta darbības programma 2022. gadā: * 2022. gada maijā tiek uzsākts darbs pie festivāla dokumentācijas izstrādes projekta kontekstā. Publicitātes un sabiedrības informēšanas pasākumi tiek īstenoti jau pirms projekta apstiprināšanas - visu 2022. gadu; * 11.-16.07. īstenota Ineses Brants un Rudītes Liepiņas porcelāna mākslas seminārs - darbnīca "Straumes putni"; * 18.-23.07. īstenota Sandras Dikmanes un Mairitas Ķuzes-Nakoskinas seminārs - lina drukas darbnīca "Priekšauts" - koks ornaments; * 25.-30.07. īstenots Ievas Krūmiņas un Ineses Jakobi seminārs - darbnīca "Zvaigžņu siets" - turpinās darbs pie gobelēna aušanas uz vertikālajiem aužamajiem stāviem; * 29.07. noorganizēta starptautiskā zinātniskā konference Vecgulbenes muižā; * 30.07. Vecgulbenes muižas parkā īstenotas darbnīcas vienas dienas garumā, kā arī nodrošināta mūzikas, mākslas un garšu baudījuma programma. Projekta darbības programma 2023. gadā: * No 10.-29.07. īstenotas 3 semināru tipa mūžizglītības nodarbības Gulbenē; * 28.07. noorganizēta starptautiskā zinātniskā konference Vecgulbenes muižā; * 29.07. Vecgulbenes muižas parkā īstenotas darbnīcas vienas dienas garumā, kā arī nodrošināta mūzikas, mākslas un garšu baudījuma programma. Projekta darbības programma 2024. gadā: * No 8.-27.07. īstenotas 3 semināru tipa mūžizglītības nodarbības Gulbenē; * 27.07. noorganizēta starptautiskā zinātniskā konference Vecgulbenes muižā; * 28.07. Vecgulbenes muižas parkā īstenotas darbnīcas vienas dienas garumā, kā arī nodrošināta mūzikas, mākslas un garšu baudījuma programma. Visu festivālu pavadošā norise ir vietēja un starptautiska mēroga izstādes, kas tiek iekārtotas zināmu laiku pirms festivāla un turpinās pēc festivāla noslēguma.
Realizējot projektu, plānots sasniegt sekojošus kvantitatīvos rezultātus: * Īstenots Starptautiskais mākslas festivāls "Divi Jūliji" 2022./2023./2024. gadā * Noorganizētas 3 starptautiskās zinātniskās konferences "Divi Jūliji", piesaistot kopumā 27 lektorus; dalībnieku skaits katru gadu - 100 * Nodrošināta kopskaitā 9 semināra tipa mūžizglītības nodarbību īstenošana radošuma/mākslas/lietišķās mākslas un dizaina jomā (3 katru gadu) * Īstenotas 18 vienas dienas dizaina/radošuma/lietišķās mākslas/amatniecības darbnīcas * Īstenotas 3 mūzikas, mākslas un garšu baudījuma programmas Vecgulbenes muižas parkā * Papildināts muzejs krājums ar dizaina darbiem, kas radīti īpaši festivālam. Realizējot projektu, plānots sasniegt sekojošus kvalitatīvos rezultātus: * Nodrošināta festivāla īstenošana un nepārtrauktība, nostiprinot festivāla atpazīstamību Gulbenes novadā, Latvijā, starptautiski * Veicināta dizaina un lietišķās mākslas vēstures pētniecība, aktualizēšana * Veicināta Madernieka un Straumes radošā mantojuma izpēte, popularizēšana, aktualizēšana Latvijas dizaina vēstures kontekstā * Nodrošināta kvalitatīva zināšanu un prasmju nodošana: radīta iespēja apgūt teorētiskas un praktiskas zināšanas dažādās mākslas, dizaina un lietišķās mākslas jomās, veicinot radošumu, izglītošanās pieejamību un pārmantojamību * Veicināta dizaina, lietišķās mākslas un mākslas profesionāļu, ekspertu un interesentu tīklošanās, pieredžu un zināšanu apmaiņa gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī * Turpināts muzeja darbs vēstures izpētē un muzejpedagoģisko programmu nodrošināšanā * Noorganizēta mūzikas, mākslas un garšu baudījuma programma, veicinot kvalitatīvu un mūsdienīgu pasākumu pieejamību Latvijas reģionos
Projektu īstenos Gulbenes muzejs, organizācija ir realizējusi vairākus nozīmīgus projektus Nacionālā muzeju krājuma papildināšanai, starptautiskā mākslas festivāla un konferences „Divi Jūliji” īstenošanai, kā arī muzejpedagoģisko programmu izstrādei un nodrošināšanai. No 2018. līdz 2021. gadam muzejs veiksmīgi realizējis vairāk nekā 10 VKKF projektus un VKKF un “Latvijas valsts meži” atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas” projektus. Projekta vadītāja būs Gulbenes muzeja direktore Valda Vorza. Valda ir Starptautiskā mākslas festivāla un konferences „Divi Jūliji” organizatore un iniciatore. Viņai ir ne vien plašas zināšanas par kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī ilgstoša pieredze dažādu pasākumu organizēšanā un starptautisku projektu vadīšanā un koordinēšanā. Māra Matisone - Gulbenes muzeja lietvede, atbildīga par projekta dokumentācijas izstrādi; Iveta Petrovska - Gulbenes muzeja Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja, atbalsta persona komunikācijas ar sabiedrību īstenošanā un dalībnieku piesaistē. Ivars Vecāns - atbildīgais par izstāžu iekārtošanu, mūzikas, mākslas un garšu baudījuma programmas konceptu, Ilze Vanaga - projekta vadītāja asistente, atbildīga par dažādiem loģistikas jautājumiem, atbalsta persona projekta vadītājam organizatorisko jautājumu risināšanā, komunikācijas uzturēšanā ar iesaistītajām pusēm. Festivāla organizatoru CV pievienoti pielikumā. Festivāls tiks organizēts sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību un Gulbenes Mākslas skolu, kas, kā ierasts, atbalsta muzeju gan praktiski, gan saturisko konceptu izstrādē. Projekta īstenošanai tiek piesaistīti lektori, semināra tipa mūžizglītības nodarbību vadītāji, vienas dienas darbnīcu vadītāji, mūziķi, mūzikas, mākslas un garšu baudījuma programmas režisors u.c., detalizētāk skatīt pielikumā.
Festivāla "Divi Jūliji" mērķauditorija ir ļoti plaša, sākot no nejaušiem pilsētas apmeklētājiem līdz dizaina un lietišķās mākslas ekspertiem. Varam izdalīt sekojošas galvenās mērķa grupas, kas ir galvenie ieguvēji: * Lietišķo mākslas studiju dalībnieki * Mākslas skolu pedagogi * Pilsētas viesi un gulbenieši (plānots, ka festivāls notiks Gulbenes pilsētas svētku laikā) * Ģimenes ar bērniem - parasti interesējas par vienas dienas darbnīcu norisi * Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogi un studenti * Mākslas, lietišķās mākslas, dizaina un amatniecības profesionāļi, eksperti * Mākslas, lietišķās mākslas, dizaina un amatniecības interesenti, kas ieinteresēti muzeja mūžizglītības programmu apguvē, zināšanu papildināšanā Lēšam, ka gadījumā, ja netiks ieviesti ar pandēmiju saistītie ierobežojumi, festivāla apmeklējumu skaits būs 3000 katru gadu jeb ap 9000 kopā pa 3 gadiem. Dalībnieki par konferences apmeklējumu un piedalīšanos semināros saņems sertifikātu.