Projekts ""ES BEJ VĪNA GŪDA MEITA" kapelas "Bumburneicys" diska izdošana un prezentācija"

Viļānu apvienības pārvalde
"ES BEJ VĪNA GŪDA MEITA" kapelas "Bumburneicys" diska izdošana un prezentācija
TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS NOZARE. 2022.gada 3.projektu konkurss
2 010.00 EUR
01.03.2023
01.12.2023

Projekta apraksts

Kapelu muzicēšanas tradīcija Viļānos ir jau kopš neatminamiem laikiem. Mūsdienās muzikantu- vecmeistaru un kapelu muzicēšanas kustība Viļānos aizākās jau 20 gadus atpakaļ ar Tautas muzikantu biedrības un Viļānu KN organizētajiem Tautas muzikantu svētkiem, kuros tika apzināti muzikanti, kuri pašmācības ceļā apguvuši kāda tautas mūzikas instrumenta spēli un spēlējuši večerinkās un ballēs jaunībā. Kapela “Bumbyrneicys” Viļānu KN darbojas jau vairāk nekā 20 gadus.Kapela ir koncertējusi Vācijā, Holandē , Čehijā, Dānijā , Lietuvas festivālos Zarasai, Kupiškos un Šauļos, Baltkrievijā –Postavos un Glubokoje, Rumānijā, nodrošinot deju pavadījumus deju festivālā, Polijā- ar programmu “Apleik saule kolnu tak” pa folkloras pētnieces Stefanijas Uļanovskas pēdām. Latvijā kapela “Bumburneicys” ir muzicējusi festivālos „Baltica” un „Sudmaliņas, piedalījās arī LNKC organizētajos Tautas mūzikas svētkos Jekabpilī, Saldū, Rūjienā, Valkā un Ludzā, Latgales novada dienās Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, muzicējusi Dziesmu svētku kapelu maratonos, kas notika Vērmaņdārzā, piedalījās koncertuzvedumā „Raksti” Ķīpsalā, pasākumā “Satiec savu meistaru” utt.. Ir koncertēts visos Latvijas novados, kur kapela koncertējusi novadu un pilsētu svētkos, kolektīvu savu klātbūtni kuplinājušas kāzu tradīcijas- taisījušas vārtus, sagaidījušas kāzu viesus, spēlējušas kāzu balles un vadījušas mičošanas rituālus. Atskatoties uz padarīto, gribas saglabāt kaut daļu no paveiktā, taustāmā veidā un izdot savu CD un tādejādi sekmēt jaunradītās kultūras vērtības pieejamību plašākai sabiedrībai un pārmantojamību. Disks tiks prezentēts organizējot pasākumu, kura laikā prezentēsim ierakstītās dziesmas un aicināsim ciemos savus draugu kolektīvus.
Ilgtermiņa mērķis: 1. Veicināt Latgales nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, organizējot sabiedrības līdzdalību sava mantojuma praktizēšanā un atbalstot tradicionālās kapelu muzicēšanas kustību. 2. Sekmēt jaunradītā kultūras produkta izplatīšanu un pieejamību sabiedrībai. Īstermiņa mērķi: 1. Ierakstīt un izdot Viļānu KN kapelas "Bumburneicys" mūzikas disku (13 dziesmas) 300 eksemplāros. 2. Noorganizēt mūzikas diska "Es bej vīna gūda meita" prezentācijas pasākumu Viļānu kultūras namā. Ja epidemioloģiskā situācija neļaus tikties ar skatītājiem klātienē, nodrošināsim diska prezentāciju tiešsaistes formātā.
Projekta īstenošanu plānots uzsākt paredzēts uzsākt 2023.gada martā. Projekts turpināsies līdz līdz 2023.gada 01.decembrim. Projekta gaitā paredzēts sagatavot un ierakstīt 13 kapelai raksturīgākās dziesmas. Programmā ietvertas latgaliešu tautas dziesmas, zinģes un autordziesmas (Pielikums Nr.1).Sākot ar marta mēnesi notiks programmas sastādīšanas un mēģinājumu process. Maijā un jūnijā paredzēti 2 izbraucieni uz ierakstu studiju "Bigmaars Records" Balvu novada Šķilbēnu pagasta Upītē, kam sekos ieraksta materiāla apstrāde, darbs pie diska iepakojuma dizaina. Noobeigumā studijā taps un tiks pavairoti mūzikas diski 300 eksemplāros. Diska "Es bej vīna gūda meita" prezentācijas pasākums paredzēts 2023.gada 25.novembrī Viļānu kultūras namā, aicinot draugu kolektīvus, ar kuriem kapelai "Bumburneicys" ir cieša sadarbība, kuplināt koncertu. Pasākumā piedalīsies kapela "Dziga" (Rēzekne), vīru kopa "Kūzuls" (Dekšāres) un senioru deju kolektīvs "Kūmys" (Viļāni). Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti, neatkarīgi no vecuma, tautības un sociālā stāvokļa. Ja epidemioloģiskā situācijā tai laikā neļaus satikties klātienē, tiks nodrošināta tiešsaiste. Līdz 2023.gada 01.decembrim- projekta atskaišu sagatavošana. un iesniegšana.
1 .Aktualizēta un saglabāta tradicionālās muzicēšanas prasme un tās dzīvotspēja mūsdienu kultūrvidē. 2. Popularizēta tautasdziesmu, ziņģu un latviešu komponistu autordziesmu izpildīšanas maniere, kas raksturīga tikai lauku kapelai "Bumburneicys". 3. Nodrošināta muzicēšanas tradīcijas ilgtspēja un sniegts ieguldījums Viļānu kultūrvides bagātināšanā. 4. Ieviests viens projekts un taps jauns kultūras produkts- mūzikas disks, ko varēs dāvināt viesiem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem pasākumos, svētkos, festivālos Latvijā un ārzemēs. 5. Projekta aktivitātes tiks atspoguļotas Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā un Viļānu apvienības pārvaldes mājas lapā, informatīvajā izdevumā “Rēzeknes novada ziņas”, sociālajos tīklos Facebook vilani.lv, vietējā laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”.
1. Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde, vadītājs Ivars Ikaunieks, tālr. 64628033. Projekta līgumu slēgšana,reklāmas pasākumu nodrošināšana, projekta atskaites sagatavošana, grāmatvedības dokumentu noformēšana. Rēzeknes novada pašvaldība un Viļānu pašvaldība vienmēr ir atbalstījusi tautas mākslas kolektīvus, kas aktīvi iesaistās Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” norisēs, Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” un Vispārējo latviešu Dziesmu svētku procesospasākumos un Viļānu kultūras nama rīkotajos un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajos projektu pasākumos "Ziņģētāju un stāstnieku vakari" un tautas mūzikas instrumentu spēles meistardarbnīcas, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību un iepazīstinot pēc iespējas vairāk iedzīvotājus ar tautas muzicēšanas tradīcijām. 2. Viļānu kultūras nams, vadītāja Margarita Cakula, tālr. 28662346. Projekta norises organizēšana, vadīšana, noslēguma pasākuma organizēšana, telpu nodrošināšana, pasākuma apskaņošana un vadīšana. Misija – uzturēt, attīstīt un daudzveidot Viļānu novada kultūras dzīvi, piedāvājot Viļānu iedzīvotājiem un viesiem dažāda satura pasākumus. Radīt labvēlīgu kultūrvidi, lai ikvienam būtu līdzvērtīgas iespējas regulārai līdzdalībai Latvijas, Latgales un Viļānu nemateriālā kultūras mantojuma dažādo izpausmju izzināšanai, apguvei un praktizēšanai. 3. Biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa", Andris Slišāns, tālr. 29621058. Ierakstu studijas "Bigmaars Records" pakalpojums- ieraksta veikšana, materiāla apstrāde, diska iepakojums dizains un makets, CD ražošana un pavairošana.
1. Kultūras pasākuma apmeklētāji, visi interesenti. 2. Amatierkolektīvi, kuri piedalīsies noslēguma pasākumā. Viļānu apvienības pārvaldes mājas lapā www.vilani.lv, Viļānu KN Facebook mājas lapā, laikrakstā "Rēzeknes Vēstis" tiks ievietota informācija par CD diska prezentācijas pasākumu 2023.gada 25.novembrī . Tiks izgatavotas 10 afišas un izplatītas Viļānu apvienībā