Projekts "19. Latvijas Arhitektūras skolu plenērs - karā izpostīto Ukrainas apdzīvoto vietu atjaunošana"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMS"
19. Latvijas Arhitektūras skolu plenērs - karā izpostīto Ukrainas apdzīvoto vietu atjaunošana
DIZAINA un ARHITEKTŪRAS NOZARE. 2024.gada 1.projektu konkurss
5 550.00 EUR
01.03.2024
30.09.2024

Projekta apraksts

Plenēra formāts savulaik ir aizgūts no Cīrihes tehniskās augstskolas pēc Šveices apmeklējuma 2004.gadā - studentiem nedēļas laikā ir jāpiedāvā plenēra ievada daļā definētās problēmas risinājums. Latvijas Arhitektūras skolu plenērs līdz šim ir norisinājies 18 reizes un šogad tas norisināsies jau 19. reizi. Tas ir kļuvis par ikgadēju pasākumu, sniedzot būtisku ieguldījumu topošo arhitektu, dizaineru, ainavu arhitektu un pilsētplānotāju kompetences līmeņa un konkurētspējas paaugstināšanā. Šogad tas jau trešo gadu norisināsies internacionālā gaisotnē, dodot iespēju studentiem parādīt un attīstīt savas spējas starptautiskā komandā. Latvijas Arhitektūras skolu plenērā studentu vingrinājums tiek realizēts multidisciplinārā vidē: darbs tiek organizēts grupās, kas tiek veidotas apvienojot tajās dažādu Latvijā un pasaulē akreditēto arhitektūras jomas izglītību piedāvājošo augstskolu studentus: • RTU Arhitektūras fakultāte • RCK Arhitektūras katedra • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra • RISEBA, Arhitektūras un dizaina fakultāte • LMA, Dizaina nodaļa • Virginia Tech (https://www.vt.edu/) • School of Planning and Architecture Vijayawada (www.spav.ac.in) • Technological and Higher Education Institute of Hong Kong (https://www.thei.edu.hk/) • Ashoka School of Planning and Architecture (https://www.aspa.in/) • Lviv Polytechnic National University (https://lpnu.ua/en) Šī gada projekts turpina sniegt atbalstu izpostīto Ukrainas pilsētu un ciemu atjaunošanai, šādi paātrinot izpostītās valsts atdzimšanas procesu. Projekta laikā Latvijas studenti kopīgā sadarbībā ar studentiem no Hongkongas, Indijas, Ukrainas, ASV plānos Ukrainas atjaunošanu saglabājot Ukrainas pilsētu vērtības un to identitātes.
Projekta mērķis ir veicināt topošo arhitektūras jomas speciālistu gatavību praktisku uzdevumu risināšanai reālā vidē. Plenēra formāts sekmē iemaņu apgūšanu darbam kolektīvā, kur katram no darba grupas locekļiem ir jāizprot sev uzticētais uzdevums kopējā mērķa sasniegšanai. Lai arī augstskolas gatavo plaša profila speciālistus, ikdienas praktiskais darbs norisinās katram pēc iespējas labāk padarot savu darba daļu un izprotot savu vietu visa projekta ietvaros. Konkrēti šī, 19.Latvijas Arhitektūras skolu plenēra, mērķis ir sniegt Latvijas studējošās jaunatnes ieguldījumu krievu invāzijas izpostītās Ukrainas urbānās vides atjaunošanai. Šādam uzdevumam ir gan praktisks, gan arī simbolisks uzdevums – paust solidaritāti ar ukraiņu tautu, vienlaicīgi piedāvājot idejas karā izpostīto pilsētu un ciemu jauncelsmei, kas, savukārt, varētu kļūt par pamatu turpmāko uzdevuma noformulēšanai un praktiskās profesionālās darbības vadlīniju iezīmēšanai. Šī gada pasākuma ietvaros esam iecerējuši arī ukraiņu studentu dalību plenēra uzdevumu risināšanā, paredzot gan Latvijā studējošo, gan arī ārpus Latvijas mītošo Ukrainas studējošo arhitektu iesaisti.
Plenēra norise iedalāma trīs posmos: 1. Plenēra sagatavošanas posms. Šajā posmā tiek sagatavots detalizēts uzdevums plenēra dalībniekiem, veidojot informatīvo bāzi par plenēra novietnēm digitālā vidē. Tiek veikta novietņu atlasīšana un tām tiek sagatavoti 3D/2D izejmateriāli. Vienlaicīgi tiek veidots vieslektoru saraksts plenēra ievaddaļai, kas nepieciešams, lai lektori varētu savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavoties sava temata prezentācijai pasākuma teorētiskās daļas norises ietvaros. Paralēli šim darbam norisinās komunikācija un dalībnieku reģistrēšana ar Latvijas, Ukrainas Hongkongas, Indijas, un ASV arhitektūras skolām, informējot tās par plenēra sagatavošanas gaitu. 2. Plenēra norise. Šī gada plenēra norise paredzēta vienas nedēļas garumā - no 9. līdz 13.septembrim, t.i. no pirmdienas līdz piektdienai ieskaitot. Plenēra pirmajā dienā tā dalībnieki noklausīsies priekšlasījumus, kas ļaus viņiem labāk izprast plenēra uzdevumus un padziļināti iepazīties ar novietnēm. Nākamajās trīs plenēra dienās studenti pievērsīsies plenēra uzdevumu risināšanai, nosacīti savu darbu dalot trīs stadijās: risinājuma idejas noformulēšana, idejas detalizācija un risinājuma noformēšana. Šajā fāzē paredzētas arī interaktīvas studentu diskusijas ar saistīto jomu speciālistiem, kas veicinātu labāku izpratni par veicamo uzdevumu un sagaidāmajiem rezultātiem. Pēdējā plenēra dienā paredzēta katras grupas sagatavoto risinājumu prezentācija. 3. Plenēra rezultātu apstrāde un praktiskā ieviešana. Šajā posmā paredzēta saņemto priekšlikumu apstrāde, lai sniegtu informāciju par plenēra rezultātiem iesaistītajām pusēm, tajā skaitā aplūkojamo novietņu pašvaldībām. Kā allaž gatavojamies sniegt izvērstu informāciju par plenēra rezultātiem arī medijiem, t.sk. arhitektu presei.
Projekta ietvaros studentiem paredzēts piedāvāt desmit novietnes Ukrainā, kur katra no komandām izvēlētos vienu no piedāvātajām teritorijām. Sagaidāms, ka studenti piedāvās savu redzējumu šo vietu atjaunošanai, skatot to gan no pilsētbūvniecības, gan ainavu arhitektūras, gan no labiekārtojuma viedokļa, un, iespēju robežās, piedāvājot ēku telpiskos risinājumus kā arī vizuālo tēlu. Prognozējam, ka iesniegtie darbi emocionāli būtu uztverami kā Ukrainas atjaunošanas vīzija, atainojot tajos valsts jauncelsmes potenciālu. Vienlaicīgi šī plenēra rezultātā studentos jāveido izpratne par darbu radošā, starptautiskā kolektīvā nosprausto mērķu sasniegšanai. Šajā procesā katram no iesaistītajiem ir jāizvērtē un jāapzinās savas spējas, lai pēc iespējas sekmīgāk šo potenciālu būtu iespējams izmantot nākotnē – pēc augstskolas beigšanas, iesaistoties prakstiskajā darbā. Iegūtos plenēra materiālus plānots apkopot un no tiem izveidot interaktīvu karti. Materiālus paredzēts tulkot angļu valodā.
Visus līdz šim notikušos Latvijas Arhitektūras skolu plenērus ir organizējis arhitektu birojs NAMS (Sergejs Ņikiforovs). Sadarbībā ar Free Architecture (Egīls Markus, Sidhards Jānis Libers) plenērs ir kļuvis internacionāls ar nosaukumu “International Students Workshop”. Plenēram informatīvo atbalstu sniedz Latvijas Arhitektu savienība. Sīkāku informāciju par jau notikušajiem plenēriem ir iespējams saņemt Latvijas Arhitektūras skolu plenēru mājas lapā https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/. Iepriekšējo plenēru organizēšanā aktīvu dalību ir ņēmusi arī Latvijas Infrastruktūras modernizācijas apvienība LaIMA. Gan NAMS, gan LaIMA, gan Free Architecture ir iesaistīti arī šī gada plenēra organizēšanā. Papildus jau minētajiem šī gada plenēra plānošanā iesaistās: Ukrainas Nacionālā arhitektu savienība (National Union of Architects of Ukraine), Mārtiņš Hauks, Institute for Sustainable Urbanisation (ISU), Garth Rockcastle, Sujata S. Govada.
Līdz ar to, ka plenērs norisināsies digitālā vidē, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, varam prognozēt lielu interesēto personu auditoriju. Tie būs gan Latvijas augstskolu studenti, gan arhitekti un pilsētplānotāji, gan ainavu arhitekti un dizaineri. Ņemot vērā plenēra dalībniekiem nosprausto uzdevumu: Ukrainas apdzīvoto vietu atjaunošana, paredzama arī īpaša ukraiņu arhitektūras studentu, profesionāļu un iedzīvotāju interese par notiekošo. Rēķināmies, ka plenēra rezultāti pievērsīs arī Eiropas akadēmiskās vides un praktizējošo arhitektu uzmanību. Darbs pie plenēra norisināsies digitālā vidē, ļaujot interesentiem sekot līdz procesa norisei klātienē. Plenēra rezultātus plānojam apstrādāt, pārceļot tos virtuālajā realitāte, kas ļautu izmantot plenēra tīmekļa vietnē ievietoto jaunradīto vidi izmantot gan labākai izpratnei par piedāvāto Ukrainas apdzīvoto vietu attīstības iespējām, gan arī kā materiālu jauno tehnoloģiju pielietošanas izpratnei mācību vielas labākā apgūšanā. Esam pārliecināti, ka plenēra darba rezultātā radītais produkts izraisīs arī praktizējošo arhitektu un mācībspēku interesi arī pēc plenēra materiālu publicēšanas.